Algemene Ledenvergadering

8 november 2021Bestuurstafel

Uitnodiging ALV 19 november 2021

Beste leden van vv Gasselternijveen,

Bijgaand ontvang je de uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 19 november 2021, aanvang 20.00 uur.

Uitgenodigd worden de leden en de ouders van minderjarige leden met vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een ‘genezen verklaard’ bewijs.

Conform de statuten kent de ALV stemrecht toe aan leden en ouders van jeugdleden.

A G E N D A

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen digitale ALV 14 mei 2021
  4. Jaarverslagen secretaris mei 2021 – nov 2021
  5. Financieel jaarverslag penningmeester

5.1. Toelichting voorlopige begroting

5.2. Toelichting kascommissie / benoeming nieuw lid

Aftredend en niet verkiesbaar : Bart Botterblom

Zittend : Wessel Koomans en Maikel Pieterman

  1. Bestuursverkiezing

Afredend en niet herkiesbaar : Gerard Bies (alg lid)

: Lukas Tammenga (penningmeester)

: Ilona de Jonge (secretaris)

  1. Behandeling ingekomen vragen leden/rondvraag
  2. Sluiting

De leden worden van harte gestimuleerd om bij de vergadering aanwezig te zijn.

Je kunt je aanmelden voor de vergadering door een mail te sturen naar vvgnv@hotmail.com. Het jaarverslag, de notulen van vorig jaar en de financiële stukken liggen 1 uur voor de aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine. Wanneer u de stukken ter voorbereiding op de vergadering van te voren in wilt zien dan kunnen wij de stukken op verzoek per mail toesturen.

Bestuur v.v. Gasselternijveen