Gedragscode / Huishoudelijk reglement

Gedragsregels spelers v.v. Gasselternijveen:

 1. Spelers moeten zich correct gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, bestuursleden, scheidsrechters, leiders, trainers, enz. Schelden, vloeken en pesten is uit den boze. Maak er een goede gewoonte van directe tegenstanders na afloop van de wedstrijd een hand te geven. Eventuele boetes komen voor rekening van de speler/ouder.
 2. Spelers worden geacht de trainingen te bezoeken en gedragen zich daarbij volgens de aanwijzingen van de trainer. Wanneer een speler verhinderd is, dan meldt hij zich voor aanvang van de training af bij de trainer.
 3. Spelers dienen tijdig aanwezig te zijn op de training. De vermelde trainingstijd is de tijd waarop de training begint. Zorg er voor dat je “klaar voor de training” op het veld staat.
 4. Ga na de trainingen, vooral als het donker is, bij voorkeur met zijn tweeën of meer naar huis.
 5. Spelers die niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd, moeten zich z.s.m. en in ieder geval voor vrijdag- of zaterdagavond om 18.00 uur af bij de leider (selectiespelers bij hun trainer). Verhindering is in principe alleen acceptabel wegens ziekte of familieomstandigheden. Bij verhindering zonder kennisgeving of om ongeldige reden kunnen er maatregelen worden genomen.
 6. Spelers moeten zich houden aan de aangegeven tijden waarop ze voor (uit)wedstrijden aanwezig moet zijn.
 7. Tijdens de wedstrijden gaan de spelers gekleed in het officiële clubtenue dat ter beschikking wordt gesteld. De tenues zijn eigendom van v.v. Gasselternijveen en mogen alleen worden gebruikt voor wedstrijden. De tenues worden bij toerbeurt door (de ouders van) de spelers gewassen. De leider stelt daarvoor een rooster op.
 8. In principe zijn schoenen met vaste noppen het beste voor de voeten (zeker tot 12 jaar). Kom met gepoetste schoenen op het veld.
 9. Ter bescherming van zichzelf zijn spelers tijdens trainingen en wedstrijden verplicht scheenbeschermers te dragen.
 10. Tijdens de wedstrijd / training mag geen horloge, ketting, ring of iets dergelijks worden gedragen. Voorwerpen van waarde worden niet in de kleedkamer achtergelaten. Deze kunnen vooraf worden afgegeven bij de leider/trainer.
 11. Door spelers jonger dan 16 jaar mag op generlei wijze alcohol gebruikt worden op het sportcomplex.
 12. Het is verboden om in de kleedkamers te roken.
 13. Spelers moeten zich voor en na de wedstrijd/training correct gedragen. Ze staan niet op de banken en/of tafels en maken hun schoenen buiten de kleedkamers schoon van het ergste vuil. Dit geldt ook bij een bezoek aan de tegenpartij. Eventuele schade als gevolg van moedwillige vernieling zal door het bestuur op (de ouders van) de spelers verhaald worden.
 14. Na de wedstrijden en trainingen wordt per toerbeurt de kleedkamer schoon gemaakt.
 15. Na de wedstrijd / training zijn spelers verplicht zich te douchen. Het dragen van badslippers wordt vanuit hygiënisch oogpunt dringend aanbevolen.
 16. Het is spelers verboden om op het voetbalcomplex bij eventuele spelletjes te spelen om geld.
 17. De trainer/leider is bevoegd een speler die zich niet volgens de regels gedraagt, naar huis te sturen. Als het een jeugdspeler betreft, wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers.
 18. Spelers die zich niet aan de regels houden, kunnen door het bestuur worden bestraft met een schorsing voor één of meer wedstrijden/trainingen.
 19. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers wordt een beroep op ouders/verzorgers gedaan om per toerbeurt voor het vervoer te zorgen.
 20. Als er kleding zoek geraakt is, dan kan contact opgenomen worden met een van de kantinemedewerkers.
 21. Spelers worden geacht mee te doen aan acties die door de v.v. Gasselternijveen in het algemeen belang worden georganiseerd.
 22. Omdat voetbal een teamsport is, ben je van elkaar afhankelijk. Afmelding gedurende het seizoen is daarom in principe niet mogelijk. Overschrijving naar een andere vereniging dient te worden aangevraagd voor 31 mei van het lopende seizoen.
 23. Als je wensen, ideeën of problemen hebt, dan kun je er over praten met je leider of trainer. Als dat niet gaat, dan kun je contact opnemen met een lid van de jeugdcommissie of het bestuur.
 24. Voor klachten van spelers/ouders wordt er een klachtenprocedure opgesteld.

 

Taken jeugdleider:

 1. De jeugdleider zorgt er voor dat de regels voor jeugdspelers aan zijn team worden doorgegeven. Hij ziet er op toe dat de jeugdspelers zich daaraan houden. Hij motiveert de spelers tijdens wedstrijden en bij acties vanuit de vereniging.
 2. Wanneer spelers zich niet houden aan de vooraf gemaakte afspraken, treft hij in overleg met de jeugdcommissie passende maatregelen.
 3. Bij ongevallen tijdens wedstrijden/trainingen, indien noodzakelijk een dokter wordt ingeschakeld. Tevens moeten dan direct de ouders en een lid van de jeugdcommissie worden geïnformeerd.
 4. De jeugdleider is voldoende op de hoogte van het voetbalspel. Het verdient aanbeveling de cursus “jeugdvoetbal spelleider” op kosten van de vereniging te volgen.
 5. De jeugdleider ziet er bij wedstrijden op toe dat de jeugdleden bij toerbeurt de kleedkamer en die van de tegenstander bezemschoon achterlaten en hij controleert, ook bij uitwedstrijden, altijd of de kleedkamer netjes achter gelaten wordt.
 6. De jeugdleider bezoekt regelmatig de trainingen.
 7. De jeugdleider regelt het vervoer bij uitwedstrijden voor zover het vervoersschema hierin niet voorziet.
 8. De jeugdleider verzamelt voorafgaand aan de wedstrijd de waardevolle spullen, bewaart ze (evt. afgeven in de kantine) en deelt ze na afloop weer uit.
 9. De jeugdleider zorgt ervoor dat het materiaal dat nodig is voor de wedstrijd aanwezig is.
 10. De jeugdleider zorgt ervoor dat alle spelers een gelijk aantal wedstrijden spelen.
 11. De jeugdleider ziet er bij (dreigend) onweer (tussen flits en donder minder dan 10 seconden) mede op toe dat het veld tijdig wordt verlaten. Hij zorgt ervoor dat bij slecht weer ook de wisselspelers zich warm kleden.
 12. De jeugdleider zorgt ervoor dat als er meisjes in een jongensteam (ook van de tegenstander) zitten, deze een aparte kleedkamer krijgen toegewezen. (Tip: licht bij uitwedstrijden de tegenstander vooraf in).
 13. De jeugdleider zorgt ervoor dat de scheidsrechter en de leiders van de tegenstander vooraf netjes worden ontvangen en na afloop van de wedstrijd een consumptie aangeboden krijgen.
 14. De jeugdleider zorgt voor het invullen van de wedstrijdformulieren en dat de juiste formulieren na een officiële waarschuwing of een veldverwijzing, gedeponeerd worden in het postvak van de wedstrijdsecretaris.
 15. De jeugdleider probeert te voorkomen dat een wedstrijd wordt gestaakt. (Een gestaakte wedstrijd levert namelijk een fikse boete en bij een schuldig verklaring soms een terugtrekking uit de competitie op.)
 16. De jeugdleider is bij alle activiteiten van zijn eigen team aanwezig of hij zorgt voor een vervanger. Bij verhindering wordt de collega-leider op de hoogte gesteld.
 17. De jeugdleider stelt de spelers tijdig op de hoogte van wijzigingen van tijdstip en plaats van de voetbalwedstrijden en andere activiteiten.
 18. Indien leiders een attentie willen verstrekken of uitgaven willen doen t.b.v. activiteiten, dient vooraf overleg met de penningmeester te worden gepleegd.

 

Gedragsregels voor ouders/verzorgers:

Ouders/verzorgers moeten tijdens de wedstrijd buiten het speelveld blijven. (Er ook geen plaats genomen worden in de dug-out bij het veld waarop gespeeld wordt. Deze ruimte is uitsluitend bedoeld voor teambegeleiding en wisselspelers).
Ouders/verzorgers moeten het goede voorbeeld geven, door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. Discrimineren, schelden, grove taal gebruiken of het kwetsen van wie dan ook, is pertinent niet toegestaan.
De jeugdcommissie van de v.v. Gasselternijveen heeft de trainers en leiders aangesteld of benoemd. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Als ouders/verzorgers kritiek of op- en/of aanmerkingen over de begeleiding of de organisatie hebben, dan kunnen ze dat doorgeven aan de leider. Als ouders/verzorgers dat niet afdoende vinden, dan kunnen ze contact opnemen met de jeugdcommissie.

Belangrijke aandachtspunten:

 • Moedig de spelers positief aan.
 • Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Zorg er voor dat uw kind op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
 • Zie er op toe dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • Controleer (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten.
 • Voldoe op tijd de contributie.
 • Meldt u aan als vrijwilliger om u dienstbaar te maken voor de club.
 • Stimuleer uw kind tot meedoen.
 • Leer uw kind de clubregels.
 • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn.
 • Wees positief langs de lijn.
 • Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
 • Bespreek problemen met de juiste mensen.